fbpx

Gizlilik Politikası ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2023

Bu Gizlilik Politikası ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni (Politika), umurakiner.com alan adlı internet sitesine (Site) erişerek veya Site’nin herhangi bir şekilde kullanımı sebebiyle; ya da ilgili kişilerin Dr. Umur Akıner’in fiziki lokasyonlarını ziyaret etmesi sebebiyle,veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Umur Akıner (Akıner) tarafından elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Ziyaretçiler’i aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bunun yanında bu Politika, AKINER’in veri işleyen sıfatıyla herhangi bir şekilde kişisel verilere eriştiği veri kullanım senaryolarında benimsediği ilke ve kuralları da kapsar.

 1. Genel Açıklamalar

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması durumunda bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır.

AKINER, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Politika, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve gizliliğe ilişkin benimsenen ilkeleri içerir gizlilik politikasıdır.

Kişisel veriler, AKINER tarafından Türkiye’de yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  kapsamında ve uluslararası genel ilkere uygun şekilde, aşağıdaki temel prensipler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

AKINER, Türkiye’de hizmet sunduğu ve Türkiye’de yerleşik olduğu için temel olarak KVKK’da yer alan düzenleme ve ilkeleri benimser. Bunun yanında, Avrupa Birliği’nde mukim kişiler veya Avrupa Birliği’ne temas eden faaliyetlerde de Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) ve diğer hukuki veri koruma düzenlemelerine de uyumlu olmak için her türlü çabayı sarfeder.

 1. İlgili Kişinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

AKINER, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, verisi işlenecek olan gerçek kişileri aydınlatmak/bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bu Politika ile gerekli aydınlatmaları yapmayı amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda AKINER aşağıdaki konularda bilgi sağlar.

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile
 • İlgili kişinin hakları.
 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Çevrimiçi Ziyaretçiler’in Site’yi kullanırken veya Site üzerinden/vasıtasıyla herhangi bir şekilde bir hizmete erişirken Site’ye gönderdiği, Site üzerinden paylaşılan ve/veya erişilebilir formda saklanan bilgiler bu Politika kapsamında işlenen kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel veriler, Site üzerinden otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kullanım verileri- İşlem Güvenliği Verileri: Site’ye erişim sağladığınızda, hakkınızda kullanım verileri toplanır. Site’yi ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, vb. veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, günümüzdeki birçok web sitesi gibi ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder. Günlük dosyaları; kaynak IP adresleri, internet hizmeti sağlayıcıları, sitenizde görüntülenen dosyalar (örn. HTML sayfalar, grafikler, vb.), işletim sistemi sürümleri, genel ve belirli olmayan konum bilgileri, internet trafik bilgileri cihaz türü, sistem bilgileri, ve tarayıcı türü veya zaman damgaları gibi her bir erişimin mahiyetine ilişkin verileri içerir. Aynı zamanda, çerezler vasıtasıyla da bu bilgileriniz işlenebilir.  Çerezlere dair bilgilendirmelerimiz aşağıdadır.

AKINER lokasyonlarını ziyaret eden ilgili kişiler için; AKINER işyerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla CCTV’ler vasıtasıyla otomatik yollarla elektronik olarak kişisel veriler toplanmaktadır.

Görsel Kayıtlar: CCTV kayıtları

Hukuki Sebepler

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, çevrimiçi Ziyaretçi’nin bu verileri paylaşmasına konu olan ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; KVKK’da yer alan temel şartlara ve ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda İşlem Güvenliği hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlar için işlenmektedir. İşlem Güvenliği verileri dışındaki diğer kullanım verileri ise bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Fiziki Ziyaretçiler için, yukarıda belirtilen kişisel veriler ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel veriler, Ziyaretçiler’in taleplerinin toplanması, sonuçlandırılması ve bu yolla Site’nin amacının gerçekleştirilmesi, Ziyaretçiler ile sözleşme ilişkisi kurulması ve bu sözleşme sürecinin tüm safhalarını yönetme, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenecektir.

Toplanılan bilgiler, Ziyaretçilere daha iyi hizmet sunabilmek, hizmetleri optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Site, bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

Fiziki ziyaretçi verileri, fiziki mekan güvenliğinin temini için işlenmektedir. Bu veriler herhangi bir şekilde kamuya açıklanmaz.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

AKINER, Ziyaretçiler’in kişisel verilerini “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş ortaklığı süreçlerinin niteliği, mal ve hizmet temin süreçlerinin gereklilikleri, tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yönetimi gibi süreçlerinin yürütülmesi veya denetimi, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlenilen kişisel verilerin, üçüncü kişi sunuculara aktarılması söz konusu olabilecektir.

Ziyaretçiler’in kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Site’nin bilişim altyapısını sağlayan hizmet sağlayıcılarla, hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarıyla, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili avukatlar, denetçiler ve uzmanlarla, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili makamlarla bu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir.

 1. Çerezler

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımak için Site’ye erişirken kullandığınız cihazda saklanılan küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenine bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler Site’de sadece aşağıdaki birkaç nedenle kullanılır:

 • Site’nin daha kolay kullanılmasını sağlamak için ve Ziyaretçileri tanıyabilmek için, KVKK’da düzenlenen meşru menfaat sınırları içerisinde.
 • Güvenlik sebepleri: Ziyaretçi kimliğini doğrulamak için, Kullanıcılar’ın Site üzerinden eriştiği üçüncü taraf internet sitelerine güvenli ulaşması için. (Google NID çerezleri, 1P_JAR çerezleri)
 • Kullanıcılar tarafından açıkça talep edildiği takdirde, kişiselleştirilmiş içerik sunabilmek: Ziyaretçilere gösterilen içeriklerin kişiselleştirilebilmesi için bazı kullanıcı tercihlerini (örn: varsayılan dil) saklamak için.
 • Hizmetlerin geliştirilebilmesi için; Doğrudan birinci taraf çerezleri vasıtasıyla, Site’nin Ziyaretçiler tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve Ziyaretçiler farklı içerikler göstermek için.
 • Sosyal ağlara bağlantılar için; kişinin doğrudan bir sosyal ağ üzerinde bulunan bir içeriğe Site üzerinden ulaşmayı açıkça talep etmesi, kişilerin erişmeyi amaçladığı URL’lere ulaşmasını sağlamak için.

Çerezlerin kullanımına ilişkin, Site’yi kullanırken URL linkinin solunda yer alan bölümden çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak unutulmamalıdır ki
Site’de kullanılan çerezlerin büyük çoğunluğu Kullanıcı’nın güvenliği ve kişiselleştirilmiş ayarları için kullanılmaktadır. Bu çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde, Site’nin kullanım deneyimi azalabilir ve bazı hizmetlere etkin şekilde ulaşamayabilirsiniz.

 1. Bazı İş Ortaklıklarımız

AKINER’in içerikleri, Ziyaretçiler’i bilgilendirmek amacıyla, Meta (Facebook ve Instagram’ın da dahil olduğu şirketler ailesi) veya benzeri çevrimiçi platformlarda görüntülenebilir. Böyle bir durumda AKINER, ilgili içeriklerinin neden ve nasıl ilgili potansiyel kullanıcılara gösterildiğini bilmez, bu kişilerin herhangi bir kişisel verisine (kendisiyle doğrudan paylaşılmadığı takdirde) ulaşamaz. İlgili kişiler, AKINER ile doğrudan bilgi paylaştığı takdirde, ilgili bilgiler için bu Politika’da yer alan kurallar ve ilkeler uygulanacaktır. AKINER’in farklı veri işleme senaryolarına dair hazırlanan farklı politikalar bu metinden ayrı ve bağımsızdır.

İş ortakları vasıtasıyla aktarılan AKINER’in işlediği kişisel veriler, AKINER nezdinde herhangi bir kişiyi belirli kılmaz. Kişiyi belirlenebilir kılabilecek veriler ise AKINER tarafından sadece veri işleyen sıfatıyla işlenmektedir. İlgili veriler, 90 gün süre ile saklanmaktadır ve 90 gün sonunda silinmektedir. AKINER bu verileri herhangi bir üçüncü kişiye aktarmaz, bu verilerden yola çıkarak herhangi bir analiz faaliyeti yürütmez. Verilerden herhangi bir şekilde yararlanabileceği bir durumda, bu verileri geri dönüşü olmayacak şekilde anonimize ederek işler. Herhangi bir sisteminde bu verileri “kişiyi belirli kılabilecek” herhangi bir şekilde işlemez ve barındırmaz.

 1. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Politika, Site’ye yeni özellikler eklendikçe veya Ziyaretçiler’den yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikler Site’de yayımlanarak Ziyaretçiler bilgilendirilir. Söz konusu değişiklikler, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya Ziyaretçiler’i haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirilebilir. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirme üzerine, Ziyaretçi Site’ye erişim sağlamaya ve bildirim döneminden sonra da hizmetlerden yararlanmaya devam ederse, Politika’daki değişikliklere izin vermiş sayılır. Bu nedenle, Ziyaretçi’nin Site‘ye her erişim sağladığında Politika’yı yeniden gözden geçirmesini öneririz. Politika hükümleri değiştiği takdirde, yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 1. İlgili Kişiler’in Hakları

İlgili Kişiler, KVKK 11.maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle İlgili Kişi aleyhine bir sonuç ortaya çıkarması durumunda, buna itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle Ziyaretçi’nin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarını kullanabilmek için kişisel verileri işlenen İlgili Kişiler tarafından yapılacak şikâyetler/talepler, en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde gerekçeli bir şekilde olumlu/olumsuz olarak cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Ziyaretçi’nin kişisel veri sahibi olarak sahip olduğu ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başvuru sahibi başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusu: Umur Akıner

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, No:119/4, Şişli, İstanbul

E-posta: [email protected]

Adres

Cumhuriyet Mah, Halaskargazi Cd. No : 119/4, 34380 Şişli/İstanbul, Türkiye

Telefon

0544 849 50 60

Bize mesajınızı iletin!

Bilgi almak istediğiniz operasyonu seçin, sorunuzu sorun ve bize iletin. Ekiplerimiz sizinle derhal iletişime geçeceklerdir.


  SHOPPING CART