fbpx

Hasta Adayı Aydınlatma Metni hakkında tüm bilgiler

Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2023

Bu Hasta Adayı aydınlatma metni, sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla çeşitli yöntemlerle veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Umur Akıner tarafından elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında hasta adaylarını aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Genel Açıklamalar

Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu sebeple, bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler, ilgili bilgilerin bir gerçek kişiye ait olması durumunda uygulanacaktır. İlgili bilgilerin tüzel kişilere ait olması durumunda bu metinde yer alan kişisel verilere ilişkin düzenlemeler dışındaki düzenlemeler uygulanır.

AKINER, verilerin gizliliğine önem verir ve bilgilerin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu aydınlatma metni, hangi tür verilerin toplandığını, bu verilerin nasıl kullanıldığı, gerekmesi halinde bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı, kişisel verilere ilişkin hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğine yönelik aydınlatmayı ve gizliliğe ilişkin benimsenen ilkeleri içerir gizlilik politikasıdır.

Kişisel veriler, Türkiye’de yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) düzenlendiği üzere aşağıda yer alan temel ilkeler doğrultusunda işlenir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

AKINER, Türkiye’de hizmet sunduğu ve Türkiye’de yerleşik olduğu için temel olarak KVKK’da yer alan düzenleme ve ilkeleri benimser. Bunun yanında, Avrupa Birliği’nde mukim kişiler veya Avrupa Birliği’ne temas eden faaliyetlerde de Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) ve diğer hukuki veri koruma düzenlemelerine de uyumlu olmak için her türlü çabayı sarfeder.

 1. İlgili Kişinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

AKINER, KVKK uyarınca kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, verisi işlenecek olan gerçek kişileri aydınlatmak/bilgilendirmek ile yükümlüdür. Bu aydınlatma metni ile gerekli aydınlatmaları yapmayı amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda AKINER aşağıdaki konularda bilgi sağlar.

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yönetimi ve hukuki sebebi ile
 • İlgili kişinin hakları.
 1. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

İlgili kişilerin kişisel verileri yazılı formların doldurulması suretiyle otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, hekimin muayenesi ve hekimle görüşmeler esnasında sözlü olarak veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kimlik Bilgileri: Ad-soyad, cinsiyet

İletişim Bilgileri: telefon numarası

Sağlık bilgileri: kısıtlı hasta özgeçmişi, önceden hekime başvurduğu konuya dair bir operasyon geçirip geçirmediği, bu konuda herhangi bir tedavi geçirip geçirmediği, tedaviyi veya süreci etkileyecek herhangi bir kronik hastalığı varsa buna dair temel bilgiler, muayene gerçekleştirilmesi halinde; muayeneye dair hekimin genel notları, tespitleri ve çıkarımları.

Görsel Kayıtlar: Hastanın operasyona uygunluğunun tespit edilebilmesi ve teşhis/edavi sürecinde referans olarak değerlendirilebilmesi için fotoğraflar.

Hukuki Sebepler

Hasta adaylarına ilişkin tüm kişisel veriler, hasta adayının bu verileri paylaşmasına konu olan ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla; yukarıda yer alan temel şartlara ve ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel kayıtlar ve sağlık bilgileri,

 • İlgili verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlar,
 • bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili verilerin kişi tarafından alenileştirilmesi sebepleriyle işlenmektedir.

Özellikle sağlık verileri için; ilgili veriler tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında olan veri sorumlusu tarafından işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veriler, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, veri sahiplerinin taleplerinin toplanması ve sonuçlandırılması, potansiyel hastalarımızla teşhis ve tedavi planlamalarının gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla işlenecektir.

Sağlık bilgileri; yukarıdakilere ek olarak, tıbbı tanı, teşhis ve tedavi planlamaları ve bunların sunulması amaçlarıyla da işlenmektedir.  Hasta adayının muayene edilmesi halinde, hekimin genel muayene notları ve tespitleri de hekim tarafından saklanmaktadır.  Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

AKINER, Kullanıcılar’ın kişisel verilerini “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işler. Ayrıca kişisel veriler, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ilgili avukatlar, denetçiler ve uzmanlarla, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili makamlarla bu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşılabilecektir.

Bunun yanında eğer Türkiye Cumhuriyeti haricinde bir bölgeden uluslararası sağlık turizm aracısı/temsilcisi aracılığıyla bize ulaşırsanız, uluslararası sağlık turizmi mevzuatı kapsamında, bizimle iletişime geçtiğiniz uluslararası sağlık turizmi temsilciniz/aracınızla da genel potansiyel operasyon bilgileri paylaşılabilecektir.

 1. Bazı İş Ortaklıklarımız

AKINER’in içerikleri, hasta adaylarını bilgilendirmek amacıyla, Meta (Facebook ve Instagram’ın da dahil olduğu şirketler ailesi) veya benzeri çevrimiçi platformlarda görüntülenebilir. Böyle bir durumda AKINER, ilgili içeriklerinin neden ve nasıl ilgili potansiyel kullanıcılara gösterildiğini bilmez, bu kişilerin herhangi bir kişisel verisine (kendisiyle doğrudan paylaşılmadığı takdirde) ulaşamaz. İlgili kişiler, AKINER ile doğrudan bilgi paylaştığı takdirde, ilgili bilgiler için bu aydınlatma metninde yer alan kurallar ve ilkeler uygulanacaktır. AKINER’in farklı veri işleme senaryolarına dair hazırlanan farklı politikalar bu metinden ayrı ve bağımsızdır.

Hasta adayı’nın AKINER ile kişisel verilerini üçüncü bir kişi vasıtasıyla paylaşması halinde (örneğin; çeşitli çevrimiçi mecralar, Facebook veya Instagram gibi AKINER ile iletişime geçilmesi imkânı olan ortamlar) bu üçüncü kişilerin ilgili kişisel verileri işleme süreçleri AKINER’ten ayrı ve bağımsızdır. AKINER, bu üçüncü kişilerin veri işleme prosedürleri için herhangi bir veri sorumluluğu üstlenmez, bu verilerin güvenliğine dair herhangi bir taahhüt vermez. İlgili kişiler, kişisel verileri üçüncü kişiler vasıtasıyla paylaşmadan önce üçüncü kişinin kişisel verilere dair politikalarını incelemekle yükümlüdür.

 1. İlgili Kişiler’in Hakları

İlgili Kişiler, KVKK 11.maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle İlgili Kişi aleyhine bir sonuç ortaya çıkarması durumunda, buna itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle kişilerin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarını kullanabilmek için kişisel verileri işlenen İlgili Kişiler tarafından yapılacak şikâyetler/talepler, en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde gerekçeli bir şekilde olumlu/olumsuz olarak cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Kişilerin kişisel veri sahibi olarak sahip olduğu ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başvuru sahibi başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Veri Sorumlusu: Umur Akıner

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, No:119/4, Şişli, İstanbul

E-posta: [email protected]

Adres

Cumhuriyet Mah, Halaskargazi Cd. No : 119/4, 34380 Şişli/İstanbul, Türkiye

Telefon

0544 849 50 60

Bize mesajınızı iletin!

Bilgi almak istediğiniz operasyonu seçin, sorunuzu sorun ve bize iletin. Ekiplerimiz sizinle derhal iletişime geçeceklerdir.


  SHOPPING CART